Algemene voorwaarden

 
 

1. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen in de online shop www.kupfollowers.cz, geëxploiteerd door Jan Uchytil. ID: 06815669 met maatschappelijke zetel in Šeborov 5, Uhřínov 594 01. De algemene voorwaarden specificeren de rechten en plichten van de verkoper en de koper. Door onze producten en diensten te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Dit is de laatste versie van de servicevoorwaarden van Kupfollowers.com per 1 januari 2021. 

 1.1 (hierna te noemen de "Verkoper") regelt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751(1) van Wet nr. 89/2012
Coll, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna te noemen het "Burgerlijk Wetboek")
de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die ontstaan in verband met of op basis van
een koopovereenkomst (hierna te noemen de "Koopovereenkomst") gesloten tussen de Verkoper en een andere
natuurlijke of rechtspersoon (hierna te noemen de "Koper") via de online
winkel van de Verkoper. De online winkel wordt beheerd op het webadres
Kupfollowers.cz (hierna te noemen de "Website"), via de interface van de website
(hierna te noemen de "Shop Web Interface").

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer de persoon die van plan is
goederen van de Verkoper te kopen een rechtspersoon is of een persoon die handelt in
die goederen bestelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf of
zelfstandig beroep. 

1.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen in de koopovereenkomst worden overeengekomen.
afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst gaan boven de bepalingen van de algemene voorwaarden
.

1.4 De bepalingen van de algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. Het koopcontract
en de algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. De Koopovereenkomst kan
worden gesloten in de Tsjechische taal.

1.5 De Verkoper kan de tekst van de Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze
bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die ontstaan zijn tijdens de geldigheidsduur van de vorige
versie van de Voorwaarden.

2. SLUITING VAN HET KOOPCONTRACT 

2.1 Elke presentatie van de goederen geplaatst in de webinterface van de shop
is van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst te sluiten met betrekking tot
deze goederen. De bepalingen van artikel 1732 (2) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

2.2 De webinterface van de shop bevat informatie over de goederen, met inbegrip van de prijzen
van de individuele goederen en de kosten voor het terugzenden van de goederen indien deze goederen door hun aard
niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden teruggezonden. De prijzen van de goederen blijven geldig gedurende
de periode waarin ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt
niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten op individueel overeengekomen
voorwaarden. 

2.3 De webinterface van de shop bevat ook informatie over de kosten in verband met
verpakking en levering van goederen. De informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van
goederen die in de webinterface van de shop wordt verstrekt, is alleen geldig in gevallen waarin de
goederen binnen het grondgebied van Tsjechië worden geleverd. 

2.4 Om goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in de webinterface
van de shop in. Het bestelformulier bevat met name informatie over: 

2.4.1. bestelde goederen (de bestelde goederen worden door de koper "geplaatst" in de elektronische
winkelwagen van de webinterface van de winkel), 

2.4.2. de wijze van betaling van de aankoopprijs van de goederen, details over de vereiste wijze van levering
van de bestelde goederen en 

2.4.3. informatie over de kosten in verband met de levering van de goederen (hierna gezamenlijk
"Order" genoemd). 


2.5 Alvorens de bestelling naar de Verkoper te sturen, is het de Koper toegestaan om de door de Koper in de bestelling ingevoerde gegevens te controleren en
te wijzigen.
De Koper stuurt de bestelling naar de Verkoper door op de knop "Bestelling voltooien
" te klikken. De informatie in de bestelling wordt door de Verkoper als
correct beschouwd. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling bevestigt de Verkoper de ontvangst van de bestelling aan de Koper
per e-mail naar het e-mailadres van de Koper dat is opgegeven in de gebruikersaccount
of in de bestelling (hierna het "e-mailadres van de Koper" genoemd). 

2.6 Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid
goederen, hoogte van de koopprijs, geschatte verzendkosten), is de Verkoper altijd gerechtigd om de Koper te vragen om
aanvullende orderbevestiging (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch). 

2.7 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand bij levering van de aanvaarding van de bestelling
(aanvaarding), die door de Verkoper per e-mail aan de Koper wordt verzonden, namelijk naar
het e-mailadres van de Koper. 

2.8 Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de
Koopovereenkomst. De kosten die Koper maakt voor het gebruik van
communicatiemiddelen op afstand in verband met de totstandkoming van de Koopovereenkomst (kosten van internetverbinding,
kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van Koper zelf en zullen niet afwijken van het basistarief
.

3. Relatie met Instagram 

3.1 De Diensten via Kupfollowers.com zijn op geen enkele manier gelieerd aan of gesponsord door Instagram, Facebook of de externe partners van Instagram. De Diensten op Kupfollowers.com zijn in geen geval bedoeld om het merk en de reputatie van Instagram op enigerlei wijze te schaden. De Diensten op Kupfollowers.com werken volledig onafhankelijk, d.w.z. los van Instagram. Kupfollowers.com probeert niet te profiteren van de reputatie van Instagram. Er is geen verband tussen de gelijkenis van de handelsmerken van Instagram en Kupfollowers.cz. Deze domeinnamen en handelsmerken behoren toe aan totaal verschillende bedrijven. Aanvullende opmerking: het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de regels van Kupfollowers.com en alle wetten na te leven. Je gebruikt de diensten op Kupfollowers.cz op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk als jouw account om welke reden dan ook wordt geblokkeerd. Wij hebben jouw inloggegevens, d.w.z. gebruikersnaam en wachtwoord, niet nodig. U moet er echter altijd rekening mee houden dat er een risico bestaat dat u uw Instagram-account kwijtraakt. Je moet je bewust zijn van alle risico's en ook de verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van je Instagram-account. Betaald

Service- en prijswijzigingen 

1. We behouden ons het recht voor om de volledige Service of een deel van de inhoud ervan op elk moment zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, op te schorten of in te trekken.

 2. Noch Kupfollowers.com, noch de Eigenaar is aansprakelijk jegens jou of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van de Service. 

Betaling

Online betalingen worden verzorgd door Stripe, ThePay en Paypal. Betalingen via de betalingsgateway zijn volledig beveiligd en alle informatie is versleuteld.

1. U gaat ermee akkoord dat wanneer u onze Service koopt, u duidelijk begrijpt en akkoord gaat met wat u koopt en dat u geen frauduleus geschil of ander geschil zult indienen als de Service wordt geleverd via PayPal, Stripe, ThePay of andere betalingssystemen. 

2. Voor betaling is een geldige creditcard of bankoverschrijving vereist. 

BETALING PER KAART

De snelste manier om online te betalen. Je voert je kaartnummer, vervaldatum en CVC-code in de interface van de Stripe-betaalgateway in - de drie nummers die je vindt in de handtekeningstrook op de achterkant van je kaart. Het is allemaal beveiligd met de 3D Secure-standaard, dus je wordt waarschijnlijk gevraagd om een numerieke code in te voeren, die je per sms van je bank ontvangt.

comgate kaart logo's
 
 
 

Na het afronden van de betaling word je teruggeleid naar de winkel. De betaling wordt direct bevestigd, we gaan direct verder met de bestelling.

Algemene voorwaarden 

1. Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis. 

2. We kunnen het verwachte aantal volgers, likes en opmerkingen niet garanderen. 

3. We kunnen de ononderbroken, ononderbroken of foutloze werking van de Services niet garanderen. We reserveren een periode van 24 uur voor de start van het crediteringsproces.  

4. Klantenondersteuning voor www.kupfollowers.cz wordt alleen geboden in het Tsjechisch en Engels via e-mail
(kupfollowers@email.cz). 

5. U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om valselijk te suggereren
dat deze is aangesloten bij Kupfollowers.com of een andere service die door ons wordt geleverd. 

6. Verbale, fysieke, schriftelijke of andere bedreigingen door een klant, werknemer, lid of medewerker van
of Kupfollowers.com zullen resulteren in onmiddellijke beëindiging van de promotie zonder restitutie van vooruitbetalingen. 

7. Je erkent dat Kupfollowers.com externe verkopers en hostingpartners gebruikt om de noodzakelijke hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren. 

8. Je erkent dat Instagram je kan vragen om je account te bevestigen met behulp van een code die via sms of op een andere manier wordt verzonden. Kupfollowers.com is niet verantwoordelijk als je geen sms ontvangt en je account niet kunt bevestigen. Je betaling wordt in dit geval niet gerestitueerd. Het resterende betaalde bedrag kan worden overgeboekt naar een andere account als u ons een verzoek stuurt naar Kupfollowers@email.cz 

9. Kupfollowers.com garandeert niet dat (I) de Service aan uw specifieke eisen zal voldoen, (II) de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, (III) de uit het gebruik van de Service te verkrijgen resultaten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (IV) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die via de Service worden gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zullen voldoen, en (V) gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. 

10. Wij begrijpen dat door het accepteren van deze Voorwaarden u uitdrukkelijk begrijpt en ermee akkoord gaat dat de dienstverlener van Kupfollowers.com niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen. Kupfollowers.cz geeft geen garanties van welke aard dan ook voor de diensten die worden geleverd aan de Klant. 

11. Vragen over deze Servicevoorwaarden of andere zaken kunnen per e-mail worden gestuurd naar kupfollowers@email.cz en alleen in het Tsjechisch of Engels. 

12. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om te controleren of deze Servicevoorwaarden zijn gewijzigd. 

4. SERVICEPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 

4.1 Koper kan de prijs van de Producten en eventuele kosten in verband met de levering van de Producten op grond van de Koopovereenkomst op de volgende manieren aan Verkoper betalen: 

- zonder contant geld via Stripe, ThePay, Paypal; 

- zonder contant geld met creditcard.

4.2 Koper is naast de koopprijs tevens verplicht aan verkoper te betalen de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de producten tot het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn in de koopprijs tevens begrepen de kosten verbonden aan de aflevering van de producten. 

4.3 Verkoper verlangt geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling van Koper. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 4.6 van de Voorwaarden met betrekking tot de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen. 

4.4 Bij contante betaling of betaling onder rembours is de koopprijs opeisbaar bij ontvangst van de goederen. In het geval van niet-contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 14 dagen na het sluiten van het koopcontract. 

4.5 In geval van niet-contante betaling is de koper verplicht de koopprijs van de goederen te betalen samen met het variabele symbool van de betaling. In het geval van niet-contante betaling wordt aan de verplichting van de koper om de koopprijs te betalen voldaan op het moment van creditering van het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper. 

4.6 De Verkoper is gerechtigd, in het bijzonder in het geval dat de Koper de bestelling niet bevestigt (artikel 3.6), betaling van de volledige koopprijs te eisen voordat de goederen naar de Koper worden verzonden. Artikel 2119 (1) van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

4.7 Eventuele kortingen op de prijs van de goederen die door de Verkoper aan de Koper worden verleend, kunnen niet worden gecombineerd. 

4.8. Indien het gebruikelijk is in handelsbetrekkingen of indien het is voorzien door algemeen bindende wettelijke voorschriften, zal de Verkoper een belastingdocument - factuur uitreiken aan de Koper met betrekking tot betalingen die zijn gedaan op basis van het Koopcontract. De Verkoper is geen BTW-plichtige. Het fiscale document - factuur wordt door de Verkoper aan de Koper uitgereikt na betaling van de prijs van de goederen en wordt in elektronische vorm naar het elektronische adres van de Koper gestuurd.

5. TERUGTREKKING UIT HET KOOPCONTRACT 

5.1. De Koper erkent dat volgens de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek,
onder andere een koopovereenkomst voor de levering van goederen die zijn gewijzigd volgens
de wensen van de Koper of voor de persoon van de Koper, een koopovereenkomst voor de levering van goederen die
aan bederf onderhevig zijn, evenals goederen die na levering onomkeerbaar zijn vermengd met andere
goederen, niet kan worden herroepen, van een overeenkomst voor de levering van goederen in een gesloten verpakking die de consument uit
de verpakking heeft gehaald en om hygiënische redenen niet kan retourneren, en van een overeenkomst voor de levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma
als
de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, en van een overeenkomst voor de aankoop van onlinediensten. 

5.2 Tenzij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 5.1 van de Voorwaarden of van een ander geval
waarbij de Koopovereenkomst niet kan worden herroepen, heeft Koper het recht de Koopovereenkomst te herroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1829
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek binnen veertien (14)
dagen na ontvangst van de goederen, en in het geval dat het onderwerp van de Koopovereenkomst meerdere
soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen betreft, loopt deze termijn vanaf de datum van ontvangst van de laatste
levering van de goederen. Herroeping van de Koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde
termijn aan de Verkoper worden gezonden. Voor de herroeping van de koopovereenkomst kan de koper gebruik maken van
het door de verkoper ter beschikking gestelde voorbeeldformulier, dat als bijlage bij de algemene voorwaarden is gevoegd.
De koper kan de herroeping van de koopovereenkomst onder andere sturen naar het adres van de bedrijfsvestiging van de verkoper
of naar het e-mailadres van de verkoper Kupfollowers@email.cz. 

5.3 In geval van herroeping van de Koopovereenkomst op grond van artikel 5.2 van de Voorwaarden, wordt de Koopovereenkomst
van meet af aan geannuleerd. De Goederen dienen door de Koper aan de Verkoper te worden geretourneerd binnen veertien
(14) dagen na aflevering van de herroeping van de Koopovereenkomst aan de Verkoper. Indien de koper
de koopovereenkomst herroept, draagt de koper de kosten verbonden aan de terugzending van de goederen aan de verkoper,
zelfs indien de goederen wegens hun aard niet via de gebruikelijke postroute
kunnen worden teruggezonden. 

5.4 In geval van terugtrekking uit de Koopovereenkomst op grond van artikel 5.2 van de Voorwaarden, zal
Verkoper de van Koper ontvangen gelden binnen veertien (14) dagen na terugtrekking van
Koper uit de Koopovereenkomst retourneren op dezelfde wijze als Verkoper deze van
Koper heeft ontvangen. De Verkoper is tevens gerechtigd om de reeds door de Koper geleverde prestaties terug te geven
bij teruggave van de goederen door de Koper of anderszins, mits de Koper hiermee instemt en
er geen verdere kosten voor de Koper ontstaan. Als de koper zich terugtrekt uit de koopovereenkomst,
is de verkoper niet verplicht om de ontvangen gelden aan de koper terug te betalen voordat
de koper de goederen terugstuurt of bewijst dat hij de goederen naar de verkoper heeft gestuurd. 

5.5 Verkoper is gerechtigd eenzijdig
de vordering tot betaling voor schade aan de goederen te verrekenen met de vordering van Koper tot terugbetaling van de koopprijs. 

5.6 In gevallen waarin de koper het recht heeft om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829 (1) van het Burgerlijk Wetboek
, heeft de verkoper ook het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst
op elk moment totdat de koper de goederen in ontvangst neemt. In dit geval
zal de verkoper de koopprijs onverwijld aan de koper terugbetalen in contanten
op de door de koper aangewezen rekening. 

5.7 Indien aan de koper samen met de goederen een geschenk wordt verstrekt, wordt de schenkingsovereenkomst tussen
de verkoper en de koper gesloten onder de voorwaarde dat indien de koper zich terugtrekt
uit de koopovereenkomst, de schenkingsovereenkomst met betrekking tot dit geschenk
ophoudt van kracht te zijn en de koper verplicht is het samen met de goederen verstrekte geschenk aan de verkoper terug te geven.

6. RECHTEN UIT GEBREKKIGE NAKOMING 

6.1 De rechten en plichten van de contractpartijen met betrekking tot rechten die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie worden geregeld
door de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de bepalingen van de artikelen 1914 tot en met
1925, de artikelen 2099 tot en met 2117 en de artikelen 2161 tot en met 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet
nr. 634/1992 Coll., inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd).
6.2 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper dat de dienst/goederen geen gebreken vertonen bij levering

7. ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN 

7.1 De Koper verwerft de eigendom van de Goederen na betaling van de volledige aankoopprijs van de Goederen. 

7.2 Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van Koper in de zin van artikel 1826 lid 1 sub e van het Burgerlijk Wetboek. 

7.3 Consumentenklachten worden door Verkoper afgehandeld via het elektronische adres Kupfollowers@emai.cz. De Verkoper zendt informatie over de afhandeling van de klacht van de Koper naar het elektronische adres van de Koper. 

7.4 De Tsjechische autoriteit voor handelsinspectie, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID nr.: 000 20 869, internetadres: https://adr.coi.cz/cs, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt voor het beslechten van geschillen tussen de verkoper en de koper op grond van het koopcontract. 

7.5 Het Europees Consumentencentrum Tsjechië, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen). 

7.6 De Verkoper is gerechtigd om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelscontrole wordt binnen het kader van haar bevoegdheid uitgevoerd door het bevoegde handelsbureau. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie ziet onder andere toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd. 

7.7 Koper aanvaardt hierbij het risico van verandering van omstandigheden in de zin van artikel 1765 (2) van het Burgerlijk Wetboek

Klachten en terugbetalingen De Klant heeft het recht om een verzoek in te dienen om de Kupfollowers.cz dienst te beëindigen. Bovendien is de Klant verplicht om een dergelijk verzoek in te dienen door een elektronisch bericht te sturen naar de mailbox van de aanbieder Kupfollowers@email.cz. De aanbieder van de Kupfollowers.cz dienst behoudt zich het recht voor om het verzoek 24 uur te registreren en vervolgens te beoordelen (acceptatie, afwijzing). Als het verzoek wordt goedgekeurd, zal de Kupfollowers.cz service de volgende kalenderdag worden uitgeschakeld, vanaf de datum waarop de klant per e-mail op de hoogte is gesteld. In geval van goedkeuring zal de Klant het bedrag terugbetaald krijgen dat overeenkomt met het aantal dagen vanaf het moment van het uitschakelen van de service tot het einde van de oorspronkelijk overeengekomen serviceperiode. 

Privacybeleid De aanbieder verbindt zich ertoe dat alle persoonlijke gegevens die door de klant worden verkregen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Bovendien verbindt de dienstverlener van Kupfollowers.cz zich ertoe de persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden te verstrekken. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op als iets niet duidelijk is. Bedankt voor het gebruik van onze diensten! Kuúf