Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych

Operatorem jest Jan Uchytil. ID: 06815669 z siedzibą w Šeborov 5, Uhřínov 594 01. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

I. Ramy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe klientów i innych osób (zwanych dalej również "osobami, których dane dotyczą"), których dane osobowe przetwarza Kupfollowers, są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Administrator danych osobowych

Administratorem zebranych danych osobowych jest Kupfollowers

III. Dokładność danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych (np. podczas składania zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz jest zobowiązana do poinformowania administratora bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

IV. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Imię, nazwisko (wraz z ewentualnym dodatkiem mającym na celu dalsze scharakteryzowanie osoby lub firmy osoby fizycznej), tytuł (o ile został podany przez klienta), adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, NIP, adres e-mail osoby, której dane dotyczą, numer telefonu oraz dane dotyczące dokonanego zakupu są przetwarzane w celu realizacji umowy (np. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania tych danych w powyższym celu jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.Powyższe dane osobowe są dalej przetwarzane po wykonaniu umowy, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kupfollowers.
 • Dane osobowe, o których mowa w punkcie A, oraz dane dotyczące historii zamówień złożonych przez klienta, dokonanych zakupów i zgłoszonych roszczeń mogą być przetwarzane w celu prowadzenia internetowego konta użytkownika klienta; podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest zgoda udzielona przez klienta.
 • Dane osobowe klientów, o których mowa w punkcie A, mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności przesyłania informacji handlowych dotyczących towarów i usług Kupfollowers; podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Kupfollowers. Jeśli użytkownik bierze udział w konkursie organizowanym przez Kupfollowers, dane mogą być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego na podstawie jego zgody.
 • Imię, nazwisko lub inne dane identyfikacyjne i kontaktowe mogą być wymagane i przetwarzane przez Kupfollowers w celu identyfikacji osoby przy zwrocie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego z powodu zakończenia stosunku umownego (np. odstąpienie od umowy kupna z powodu odstąpienia od umowy), przy odbiorze nagrody w konkursie organizowanym przez Kupfollowers i związanej z tym ochrony stron przed wydaniem świadczenia osobie nieuprawnionej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest w tym przypadku uzasadniony interes administratora.
 • Podczas korzystania z naszej strony internetowej www.Kupfollowers ("Strona internetowa"), Kupfollowers otrzymuje i rejestruje informacje z przeglądarki, które mogą zawierać dane osobowe. Używamy różnych praktyk do zbierania tych informacji, takich jak praktyki "opt-in". Informacje te mogą obejmować adres IP użytkownika, unikalny identyfikator, który wykorzystuje pliki "cookie", informacje o plikach cookie oraz informacje dotyczące tego, czy urządzenie użytkownika posiada oprogramowanie niezbędne do uzyskania dostępu do określonych funkcji, unikalny identyfikator urządzenia i typ urządzenia, domenę, typ i język przeglądarki, typ i ustawienia systemu operacyjnego, kraj i strefę czasową, poprzednio odwiedzane strony internetowe, informacje o działaniach użytkownika na naszych stronach internetowych, takich jak kliknięcia, dokonane zakupy i zaznaczone preferencje, a także czas dostępu i odsyłające adresy URL.
 • Używamy plików cookie do śledzenia sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z Witryny i do zrozumienia preferencji naszych klientów. Dzięki temu możemy świadczyć naszym klientom usługi i poprawiać ich doświadczenia online. Używamy również plików cookie do uzyskiwania zbiorczych danych o ruchu w witrynie i komunikacji, do identyfikowania trendów i uzyskiwania danych statystycznych w celu dalszego ulepszania naszej Witryny. W naszej witrynie stosujemy zasadniczo trzy kategorie plików cookie.
 • Funkcjonalne: Te pliki cookie są wymagane do podstawowego funkcjonowania strony internetowej i dlatego są zawsze włączone; obejmują one pliki cookie, które pozwalają nam zapamiętać użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej podczas jednej wizyty lub, jeśli użytkownik sobie tego życzy, podczas każdej wizyty. Pomagają one w tworzeniu zawartości koszyka na zakupy i przechodzeniu przez proces płatności, a także pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawnymi.
 • Ulepszacze funkcjonowania (wydajności): te pliki cookie umożliwiają nam poprawę funkcjonalności naszej Witryny poprzez śledzenie użytkowania. W niektórych przypadkach te pliki cookie poprawiają szybkość reakcji na żądania użytkownika i pozwalają nam zapamiętać jego wybory dla danej witryny. Odrzucenie tych plików cookie może spowodować, że rekomendacje nie będą dokładne, a witryna będzie działać wolniej.
 • Media społecznościowe i reklama: Pliki cookie mediów społecznościowych oferują możliwość połączenia użytkownika z sieciami społecznościowymi i udostępniania na nich treści z naszych Witryn. Reklamowe pliki cookie (pliki cookie stron trzecich) zbierają informacje, które pomagają lepiej dostosować reklamy do zainteresowań użytkownika, zarówno w naszych Witrynach, jak i poza nimi. W niektórych przypadkach te pliki cookie obejmują przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Odrzucenie tych plików cookie może skutkować wyświetlaniem reklam, które są mniej odpowiednie dla użytkownika, lub brakiem możliwości skutecznego łączenia się z kontami na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych i/lub brakiem możliwości udostępniania treści w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych w tych celach jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, lub uzasadniony interes administratora do celów podstawowej analizy ruchu na stronie internetowej.

V.

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. IV (A) i (F) jest wymogiem umownym Kupfollowers.Imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail Kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz imię, nazwisko (wraz z dodatkiem charakteryzującym osobę lub firmę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), adres siedziby, NIP (dla płatników VAT) i adres e-mail Kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą są również danymi, których podanie jest obowiązkowe; niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

VI. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez Kupfollowers przez okres wymagany przez obowiązujące prawo, a jeśli nie określono takiego okresu, przez okres istnienia przyczyny prawnej przetwarzania lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

VII. Kategorie odbiorców danych osobowych:

Kupfollowers może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu.

 • Dostawcy usług księgowych, podatkowych i prawnych
  Administrator jest również uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, podatkowe i prawne w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, zarówno w postępowaniu sądowym, pozasądowym, jak i administracyjnym.
 • Podmioty dokonujące oceny zasadności reklamacji
  Administrator jest uprawniony do przekazania podmiotowi przekazującemu administratorowi ocenę zasadności reklamacji dokumentów podatkowych za zakupiony towar zawierających, oprócz wymaganych prawem danych, adres e-mail i numer telefonu klienta.
 • Podmioty świadczące usługi marketingu bezpośredniego
  Administrator jest uprawniony do podania adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych podmiotom, które wykonują tę czynność na rzecz Administratora jako podmioty przetwarzające.
 • Podmioty kontaktujące się z klientami w celu uzyskania oceny
  Administrator jest uprawniony do przekazania informacji o zamówieniu i adresu e-mail podmiotom kontaktującym się z klientami w celu uzyskania oceny zakupionych towarów i usług świadczonych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

VIII. Prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych.

IX. Prawo do sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

X. Prawo do usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

XI. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

XII. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Z zastrzeżeniem warunków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi z pominięciem administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

XIII. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

XIV. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kupfollowers@email.cz lub pisemnie na adres siedziby administratora. Zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, rabatach i promocjach marketingowych dotyczących towarów i usług administratora można również wycofać za pośrednictwem elektronicznego systemu rezygnacji z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji bezpośrednio w wysłanej wiadomości e-mail.

XV. Wykonywanie praw

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z powyższych praw za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: kupfollowers@email.cz lub pisemnie na adres siedziby administratora.

XVII. Prawo do złożenia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W Republice Czeskiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.