Ogólne warunki handlowe

 
 

1 Warunki świadczenia usług Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.Kupfollowers, prowadzonym przez Jana Uchytila. ID: 06815669 z siedzibą w Šeborov 5, Uhřínov 594 01. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Uzyskując dostęp do naszych produktów i usług oraz korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków określonych w niniejszym dokumencie. Jest to najnowsza wersja Regulaminu Kupfollowers.com na dzień 1 stycznia 2021 r. 

 1.1 (zwany dalej "Sprzedającym") reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012
Dz, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej "Kodeksem cywilnym")
wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie
umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedającym a inną
osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego
Sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym
Kupfollowers (zwanym dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej
(zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

1.2 Warunki nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca
nabyć towary od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą w
zamawiającą towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub
niezależnego zawodu. 

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą zostać uzgodnione w umowie zakupu.
Postanowienia odbiegające w umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków
.

1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna
oraz regulamin zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można
zawrzeć w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie
nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej
wersji Regulaminu.

2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA 

2.1 Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu
mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej
tych towarów. Postanowienia § 1732 (2) kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. 

2.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny
poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli towary te ze względu na swój charakter
nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne przez
okres, w którym są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie
ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych
warunkach. 

2.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów
. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów
podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary
są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. 

2.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym
sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: 

2.4.1. zamówione towary (zamówione towary są "umieszczane" przez kupującego w elektronicznym koszyku
interfejsu internetowego sklepu), 

2.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy
zamówionych towarów oraz 

2.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie jako
"Zamówienie"). 

2.5 Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i
zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego w zamówieniu, w tym w zakresie możliwości
wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów wynikających z wprowadzonych w zamówieniu danych.
Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Wypełnij zamówienie
". Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za
prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia
pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika
lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego"). 

2.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość
towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o
dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie). 

2.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia
(potwierdzenie przyjęcia zamówienia), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego

2.8 Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Sprzedaży
. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z
środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego,
koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Kupujący, przy czym koszty te nie mogą odbiegać od stawki podstawowej
.

3. Związek z Instagramem 

3.1 Usługi świadczone za pośrednictwem Kupfollowers.com nie są w żaden sposób powiązane ani sponsorowane przez Instagram, Facebook lub zewnętrznych partnerów Instagram. W żadnym wypadku Usługi na Kupfollowers.com nie mają na celu szkodzenia marce i reputacji Instagrama w jakikolwiek sposób. Usługi na Kupfollowers.com działają całkowicie niezależnie, tj. oddzielnie od Instagrama. Kupfollowers.com nie próbuje wykorzystywać reputacji Instagrama. Podobieństwo znaków towarowych Instagram i Kupfollowers nie ma żadnego związku. Te nazwy domen i znaki towarowe należą do zupełnie innych firm. Uwaga dodatkowa: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad Kupfollowers.com i wszystkich przepisów prawa. Użytkownik korzysta z usług Kupfollowers na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za zablokowanie konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu. Nie wymagamy podawania danych logowania, tj. nazwy użytkownika i hasła. Należy jednak zawsze pamiętać, że istnieje ryzyko utraty konta na Instagramie. Użytkownik powinien być świadomy wszelkich zagrożeń, a także brać odpowiedzialność za korzystanie z konta na Instagramie. Płatne

Zmiany usług i cen 

1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wycofania całej Usługi lub jakiejkolwiek jej zawartości w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

 2) Ani Kupfollowers.com, ani Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi. 

Płatność

Płatności online są dostarczane przez Stripe, ThePay, Paypal. Płatności dokonywane za pośrednictwem bramki płatniczej są w pełni zabezpieczone, a wszystkie informacje są szyfrowane.

1) Użytkownik zgadza się, że przy zakupie naszej Usługi wyraźnie rozumie i zgadza się na to, co kupuje i nie będzie zgłaszał sporów dotyczących oszustw lub innych sporów, jeśli Usługa jest dostarczana za pośrednictwem PayPal, Stripe, ThePay lub innych systemów płatności. 

2. Do dokonania płatności wymagana jest ważna karta kredytowa, debetowa lub przelew bankowy. 

PŁATNOŚĆ KARTĄ

Najszybszy sposób płatności online. Wprowadzasz numer karty, datę ważności i kod CVC do interfejsu bramki płatności Stripe - trzy cyfry, które znajdziesz na pasku podpisu z tyłu karty. Wszystko to jest zabezpieczone standardem 3D Secure, więc prawdopodobnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu numerycznego, który otrzymasz SMS-em ze swojego banku.

logotypy kart comgate
 
 
 

Po zakończeniu płatności zostaniesz przekierowany z powrotem do sklepu. Płatność zostanie potwierdzona natychmiast, bezzwłocznie przystąpimy do realizacji zamówienia.

Warunki ogólne 

1. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". 

2. Nie możemy zagwarantować oczekiwanej liczby Followers, Likes i komentarzy. 

3. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, niezakłóconego lub wolnego od błędów działania Usług. Zastrzegamy sobie 24-godzinny okres na rozpoczęcie procesu przyznawania środków.  

4. Obsługa klienta dla www.Kupfollowers jest świadczona wyłącznie w języku czeskim i angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej
(kupfollowers@email.cz). 

5. Zabrania się modyfikowania, dostosowywania lub hakowania Usługi lub modyfikowania jakiejkolwiek innej strony internetowej w celu fałszywego sugerowania
, że jest powiązana z Kupfollowers.com lub jakąkolwiek inną usługą świadczoną przez nas. 

6) Słowne, fizyczne, pisemne lub inne groźby ze strony jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub członka zarządu
Kupfollowers.com spowodują natychmiastowe zakończenie promocji bez zwrotu jakiejkolwiek płatności dokonanej z góry. 

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kupfollowers.com korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do obsługi Usługi. 

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Instagram może poprosić go o potwierdzenie konta za pomocą kodu wysłanego SMS-em lub w inny sposób. Kupfollowers.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości SMS i nie będzie w stanie potwierdzić swojego konta. W takim przypadku płatność nie podlega zwrotowi. Pozostała wpłacona kwota może zostać przelana na inne konto, jeśli wyślesz nam prośbę na adres Kupfollowers@email.cz. 

9. Kupfollowers.com nie gwarantuje, że (I) Usługa spełni określone wymagania użytkownika, (II) Usługa będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bezbłędnie, (III) wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne, (IV) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem Usługi spełni oczekiwania użytkownika oraz (V) wady Usługi zostaną naprawione. 

10. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że dostawca usług Kupfollowers.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych. Kupfollowers nie udziela żadnych gwarancji na usługi świadczone Klientowi. 

11. Pytania dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług lub innych kwestii można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kupfollowers@email.cz i wyłącznie w języku czeskim lub angielskim. 

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy niniejsze Warunki świadczenia usług uległy zmianie. 

4. CENA USŁUGI I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1 Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę Produktów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Produktów na podstawie Umowy Sprzedaży w następujący sposób: 

- bezgotówkowo przez Stripe, ThePay, Paypal; 

- bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej.

4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą produktów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą produktów. 

4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry. 

4.4 W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zakupu. 

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego. 

4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie potwierdzi zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysyłką towarów do Kupującego. Paragraf 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania. 

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone. 

4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy sprzedaży. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - fakturę Sprzedający wystawia Kupującemu po dokonaniu zapłaty ceny towaru i przesyła w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA 

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 kodeksu cywilnego,
nie można odstąpić m.in. od umowy kupna na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z
życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, umowy kupna na dostawę towarów, które
łatwo się psują, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi
towarami po dostawie, od umowy na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument usunął z
opakowania i nie może zwrócić ze względów higienicznych, oraz od umowy na
dostawę nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeśli
oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, oraz od umowy na zakup usług online. 

5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków lub inny przypadek
, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829
ust. 1 Kodeksu cywilnego w ciągu czternastu (14)
dni od otrzymania towaru, a w przypadku, gdy przedmiotem Umowy kupna jest kilka
rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej
dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy kupna należy przesłać Sprzedającemu w terminie
określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może skorzystać z
wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków.
Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna między innymi na adres siedziby sprzedającego
lub na adres e-mail sprzedającego Kupfollowers@email.cz. 

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Umowa Kupna
ulega rozwiązaniu od samego początku. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu przez Kupującego w ciągu czternastu
(14) dni od dostarczenia Sprzedającemu informacji o odstąpieniu od Umowy kupna. Jeśli kupujący
odstąpi od umowy kupna, kupujący poniesie koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedającego,
nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową
ze względu na ich charakter. 

5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków,
Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez
Kupującego od Umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od
Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia już spełnionego przez Kupującego
po zwrocie towarów przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem, że Kupujący wyrazi na to zgodę i
Kupujący nie poniesie żadnych dalszych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna,
sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim
kupujący zwróci towary lub udowodni, że wysłał towary do sprzedającego. 

5.5 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego
potrącenia roszczenia o zapłatę za uszkodzenie towarów z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu. 

5.6 W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu cywilnego
, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna
w dowolnym momencie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku
Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce
na konto wskazane przez Kupującego. 

5.7 Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymuje prezent, umowa prezentu pomiędzy
sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeżeli kupujący odstąpi
od umowy kupna, umowa prezentu dotycząca takiego prezentu
przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu dostarczonego wraz z towarem sprzedającemu.

6. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA 

6.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują
odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 1914 do
1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa
nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
6.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za to, że usługa/towar nie są wadliwe w momencie dostawy.

7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

7.1 Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towarów. 

7.2 Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego. 

7.3 Reklamacje Konsumentów rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego Kupfollowers@emai.cz. Sprzedawca przesyła informację o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego. 

7.4 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy kupna-sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna. 

7.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich). 

7.6 Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami. 

7.7 Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Reklamacje i zwroty Klient ma prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie świadczenia usługi Kupfollowers. Ponadto Klient jest zobowiązany do złożenia takiego żądania poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na skrzynkę pocztową Usługodawcy Kupfollowers@email.cz. Dostawca usługi Kupfollowers zastrzega sobie prawo do rejestracji żądania przez 24 godziny i późniejszej oceny (akceptacja, odrzucenie). Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, usługa Kupfollowers zostanie wyłączona następnego dnia kalendarzowego, począwszy od daty poinformowania klienta pocztą elektroniczną. W przypadku zatwierdzenia wniosku Klient otrzyma zwrot kwoty odpowiadającej liczbie dni od momentu wyłączenia usługi do końca pierwotnie uzgodnionego okresu świadczenia usługi. 

Polityka prywatności Usługodawca zobowiązuje się, że wszystkie dane osobowe uzyskane przez Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Ponadto usługodawca Kupfollowers zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych klienta osobom trzecim. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków świadczenia usług i skontaktowanie się z nami, jeśli coś nie jest jasne. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług! Kuúf