Všeobecné podmienky

 
 

1. Obchodné podmienky Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.kupfollowers.cz, ktorý prevádzkuje Jan Uchytil. IČO: 06815669 so sídlom Šeborov 5, Uhřínov 594 01. Obchodné podmienky upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prístupom k našim produktom a službám a ich používaním súhlasíte s dodržiavaním podmienok uvedených v týchto podmienkach. Toto je najnovšia verzia podmienok používania služby Kupfollowers.com k 1. januáru 2021. 

 1.1 (ďalej len "predávajúci") upravuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012
Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe
kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou
fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
. Internetový obchod je prevádzkovaný na internetovej adrese
Kupfollowers.cz (ďalej len "webová stránka"), prostredníctvom webového rozhrania
(ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle
nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná na
a objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
samostatného výkonu povolania. 

1.3. V kúpnej zmluve je možné dohodnúť odchylné ustanovenia od obchodných podmienok.
Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok
.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva
a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné
uzatvoriť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie
nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho
znenia Obchodných podmienok.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu
majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa
tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien
jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar vzhľadom na jeho povahu
nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu
, po ktorú sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje
možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých
podmienok. 

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru na
. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru
uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar
doručovaný na území Českej republiky. 

2.4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

2.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka
vo webovom rozhraní obchodu), 

2.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania
objednaného tovaru a 

2.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len
"Objednávka"). 

2.5. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a
zmeniť údaje zadané Kupujúcim v objednávke, a to aj s ohľadom na
možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.
Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku
". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne
. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky
e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte
alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho"). 

2.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo
tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o
dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). 

2.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky
(ďalej len "akceptácia"), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu
kupujúceho. 

2.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy na
. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití
komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,
náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám a nebudú sa líšiť od základnej sadzby
.

3. Vzťah s Instagramom 

3.1 Služby prostredníctvom Kupfollowers.com nie sú nijako spojené so spoločnosťou Instagram, Facebook alebo partnermi tretích strán spoločnosti Instagram, ani nimi nie sú sponzorované. Služby na Kupfollowers.com nemajú za žiadnych okolností za cieľ akýmkoľvek spôsobom poškodiť značku a povesť spoločnosti Instagram. Služby na Kupfollowers.com fungujú úplne nezávisle, t. j. oddelene od spoločnosti Instagram. Kupfollowers.com sa nesnaží zneužívať dobré meno spoločnosti Instagram. Podobnosť ochranných známok Instagramu a Kupfollowers.cz nemá žiadnu súvislosť. Tieto názvy domén a ochranné známky patria úplne iným spoločnostiam. Ďalšie upozornenie: Je vašou výhradnou zodpovednosťou dodržiavať pravidlá Kupfollowers.cz a všetky zákony. Služby na Kupfollowers.cz používate na vlastné riziko. Nenesieme zodpovednosť za to, ak je váš účet z akéhokoľvek dôvodu zablokovaný. Nevyžadujeme vaše prihlasovacie údaje, t. j. používateľské meno a heslo. Vždy by ste však mali mať na pamäti, že existuje riziko straty vášho účtu na Instagrame. Mali by ste si byť vedomí všetkých rizík a tiež prevziať zodpovednosť za používanie svojho účtu Instagram. Platené stránky

1. Súhlasíte s tým, že pri kúpe našej služby jasne chápete a súhlasíte s tým, čo kupujete, a nebudete podávať podvodný spor prostredníctvom systému PayPal alebo iných platobných systémov. 

2. Na platbu je potrebná platná kreditná alebo debetná karta alebo bankový prevod. 

Zmeny služieb a cien 

1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť celú službu alebo akýkoľvek jej obsah bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti.

 2. Kupfollowers.com ani vlastník nenesú voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akékoľvek zmeny, zmeny cien, pozastavenie alebo ukončenie služby. 

Platba

Online platby zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovanou platobnou inštitúciou, ktorá pôsobí pod dohľadom Českej národnej banky. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

PLATBA KARTOU

Najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré sa nachádzajú na podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, takže budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete prostredníctvom textovej správy od svojej banky.

logá karty comgate
 
 
 

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, objednávku vybavíme bezodkladne.

KONTAKTY

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Všeobecné podmienky 

1. Službu používate na vlastné riziko. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii. 

2. Nemôžeme zaručiť očakávaný počet sledovateľov, lajkov a komentárov. 

3. Nemôžeme zaručiť nepretržitú, neprerušovanú alebo bezchybnú prevádzku Služieb. Vyhradzujeme si 24-hodinovú lehotu na začatie procesu pripisovania kreditov.  

4. Zákaznícka podpora pre www.kupfollowers.cz je poskytovaná len v českom a anglickom jazyku prostredníctvom e-mailu
(kupfollowers@email.cz). 

5.
Nesmiete upravovať, prispôsobovať alebo hackovať službu alebo upravovať akékoľvek iné webové stránky tak, aby falošne naznačovali, že sú spojené s Kupfollowers.com alebo akoukoľvek inou nami poskytovanou službou. 

6. Slovné, fyzické, písomné alebo iné vyhrážky zo strany ktoréhokoľvek zákazníka, zamestnanca, člena alebo funkcionára
Kupfollowers.com budú mať za následok okamžité ukončenie propagačnej akcie bez vrátenia akejkoľvek platby uskutočnenej vopred. 

7. Beriete na vedomie, že Kupfollowers.com využíva dodávateľov tretích strán a hostingových partnerov na poskytovanie potrebného hardvéru, softvéru, sietí, úložísk a súvisiacich technológií potrebných na prevádzku služby. 

8. Beriete na vedomie, že Instagram vás môže požiadať o potvrdenie vášho účtu pomocou kódu zaslaného prostredníctvom SMS alebo iným spôsobom. Kupfollowers.com nenesie zodpovednosť, ak nedostanete SMS a nemôžete potvrdiť svoj účet. Vaša platba sa v takom prípade nevracia. Zvyšnú zaplatenú sumu je možné previesť na iný účet, ak nám zašlete žiadosť na Kupfollowers@email.cz. 

9. Kupfollowers.com nezaručuje, že (I) služba bude spĺňať vaše špecifické požiadavky, (II) služba bude nepretržitá, včasná, bezpečná alebo bezchybná, (III) výsledky, ktoré sa dosiahnu používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé, (IV) kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaných prostredníctvom služby bude spĺňať vaše očakávania a (V) chyby v službe budú odstránené. 

10. Prijatím týchto podmienok výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytovateľ služieb Kupfollowers.com nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné škody vrátane, ale bez obmedzenia, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát. Kupfollowers.cz neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu za služby poskytované zákazníkovi. 

11. Otázky týkajúce sa týchto Podmienok služby alebo iných záležitostí môžete posielať e-mailom na adresu kupfollowers@email.cz, a to len v českom alebo anglickom jazyku. 

12. Je vašou výhradnou povinnosťou skontrolovať, či sa tieto Podmienky používania služby zmenili. 

4. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Výrobkov a akékoľvek náklady spojené s dodaním Výrobkov podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ComGate; 

- bezhotovostne kreditnou kartou.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním výrobkov v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním výrobkov. 

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. 

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať. 

4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka,
okrem iného nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa
želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý
podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným
tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal z
obalu a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o
dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak
pôvodný obal bol poškodený, a zo zmluvy o kúpe online služieb. 

5.2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo iný prípad
, kedy nie je možné od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829
ods. 1 Občianskeho zákonníka do štrnástich (14)
dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko
druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej
dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v lehote
uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť
vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho
alebo na e-mailovú adresu predávajúceho Kupfollowers@email.cz. 

5.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva
ruší od začiatku. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich
(14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci
odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu,
a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou
cestou. 

5.4 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok,
Predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia
Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci prijal od
Kupujúceho. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie, ktoré mu už
kupujúci poskytol po vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a
kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy,
predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako
kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 

5.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne
započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare s pohľadávkou kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

5.6. V prípadoch, kedy má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka
, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy
aj kedykoľvek do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade
predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti
na účet určený kupujúcim. 

5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od
kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru
stráca účinnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
6.2 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za to, že služba/tovar nemá pri dodaní vady

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru. 

7.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. 

7.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy Kupfollowers@emai.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. 

7.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

7.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online). 

7.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

7.7 Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Reklamácie a vrátenie peňazí Zákazník má právo požiadať o ukončenie služby Kupfollowers.cz. Zákazník je ďalej povinný podať takúto žiadosť zaslaním elektronickej správy do schránky Poskytovateľa Kupfollowers@email.cz. Poskytovateľ služby Kupfollowers.cz si vyhradzuje právo na registráciu žiadosti po dobu 24 hodín a následné posúdenie (prijatie, zamietnutie). V prípade schválenia žiadosti bude služba Kupfollowers.cz vypnutá nasledujúci kalendárny deň, a to odo dňa informovania zákazníka e-mailom. V prípade schválenia bude zákazníkovi vrátená suma zodpovedajúca počtu dní od vypnutia služby do konca pôvodne dohodnutého obdobia poskytovania služby. 

Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje, ktoré získa od zákazníka, použije len na splnenie objednávky. Poskytovateľ služby Kupfollowers.cz sa ďalej zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej strane. Pozorne si prečítajte tieto podmienky poskytovania služieb a v prípade nejasností nás kontaktujte. Ďakujeme, že využívate naše služby! kuúf